!!! OSTRAVA !!!


     ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OTU

Ostravská tělovýchovná unie (OTU)

je spolek dobrovolných sdružení sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s regionální působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdružení,  která jsou ustanovena jako občanská sdružení podle Zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. v návaznosti na právní úpravu spolků dle Nového občanského zákoníku Zak. č.89/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2014. OTU je regionálním sdružením České unie sportu.

Česká unie sportu (ČUS)

vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV a je dobrovolným sdružením sportovních svazů s celostátní působností, kdy posláním ČUS je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu.

K 1. lednu 2015 je v řádném i přidruženém členství v OTU 14 městských sportovních svazů 168 TJ a sport.klubů s 305 oddíly a 27 755 členy.

Ve  vlastnictví  48 tělovýchovných jednot a sportovních klubů je majetek (hřiště, tělocvičny, soc. zařízení a jiné) v celkové hodnotě 396 milionů Kč. 

Svým pojetím činnosti a organizační strukturou odpovídá OTU evropskému standartu nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací.

OTU je nepolitickou, nezávislou a demokratickou organizací, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů.

Nejvyšším orgánem OTU je valná hromada (VH) tvořená sborem statutárních zástupců městských sportovních svazů a sborem statutárních zástupců TJ a SK, která se schází 1x ročně. 

V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů ČUS a rozhodnutí VH výkonný výbor se sídlem : Náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00.

Součástí OTU je Servisní centrum sportu, které poskytuje bezplatné právní, ekonomické, organizační a propagační služby sdruženým subjektům v oblasti NOZ, stanov, majetkových a smluvních vztahů. Dále poskytuje poradenské služby v oblasti účetnictví, podávání žádostí o granty a dotace včetně jejich vyúčtování. Informační služby jsou poskytovány prostřednictví webových stránek OTU (zveřejňováním kalendáře akcí, oceňování dobrovolníků ve sportu, ankety a další).

V rámci okresních organizačních stupňů vykonává v ČR činnost 77 regionálních sdruženích ČUS a v rámci návaznosti na  krajské uspořádání ČR byla ustanovena a od 1.7.2001 činnost krajských  organizací ČUS.

V Ostravě dne 27.4.2015